Bezpieczeństwo prawne naszych klientów zapewnia budowane przez lata doświadczenie zawodowe prawników Kancelarii.

Poznaj obszary usług prawnych, w których zbudowaliśmy nasze kompetencje.

Administracyjne postępowania

Szereg obszarów życia gospodarczego, w szczególności w zakresie działalności inwestycyjnej wymaga udziału w postępowaniu administracyjnym. W swojej działalności pomagamy zarówno w ich wszczynaniu, jak i prowadzeniu we wszystkich instancjach, włączając postępowania sądowoadministracyjne (przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Due dilligence

Analizy due dilligence są kluczowym narzędziem dla klientów zamierzających podjąć decyzję inwestycyjną. Ich istota polega na wykryciu potencjalnych ryzyk i zagrożeń, które mogą wpłynąć na powodzenie inwestycji lub transakcji. Przeprowadzanie takich analiz jest standardem przy nabywaniu udziałów, akcji lub obligacji spółek prawa handlowego, jak również przy inwestycjach deweloperskich. Zespół naszej kancelarii brał udział w przygotowaniu szeregu analiz prawnych pomagających naszym klientom uzyskać kompleksowy obraz sytuacji prawnej spółki, przedsięwzięcia lub nieruchomości – będących przedmiotem planowanej transakcji.

Dyscyplinarne postępowania

Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego (takich jak np. adwokaci, biegli rewidenci, lekarze, radcowie prawni) podlegają surowym normom etycznym ustanawianym przez ustawodawcę i organizacje samorządów zawodowych. Przestrzeganie tych norm etycznych jest kontrolowane w ramach postępowań dyscyplinarnych. Doświadczenie prawników naszej kancelarii obejmuje wsparcie prawne uczestników takich postępowań.

Finansowanie

Powodzenie przedsięwzięć gospodarczych często wymaga uzyskania zewnętrznego finansowania. Prawnicy naszej kancelarii posiadają bogate doświadczenie przy negocjowaniu warunków i ustalaniu treści umów pożyczek, umów kredytu (w tym tworzonych w oparciu o standardy Loan Market Association), warunków emisji obligacji lub warrantów subskrypcyjnych, jak również dokumentów tworzących zabezpieczenia związane z finansowaniem (takich jak hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, umowy podporządkowania).