NIERUCHOMOŚCI

Zarówno obrót nieruchomościami, jak i ich zagospodarowanie odbywa się w dynamicznym i złożonym środowisku rynkowym. Wiemy dobrze, że ochrona interesów naszych klientów w tym obszarze wymaga podejmowania szerokiego zakresu działań, gdzie precyzja, wszechstronna wiedza prawnicza i doświadczenie są kluczowe dla udanego przedsięwzięcia. Nasze bogate doświadczenie w tym zakresie obejmuje:

ANALIZY STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

Analiza stanu prawnego nieruchomości powinna poprzedzać każdą transakcję związaną z nieruchomością. Jest to ważne narzędzie, które pozwala kupującym podjąć świadomą decyzję o zakupie danej nieruchomości. Przeprowadzenie takiej analizy pozwala uświadomić inwestorom ryzyka prawne dotyczące nieruchomości (w szczególności wynikające z praw osób trzecich lub ograniczeń dotyczących możliwości zagospodarowania danej nieruchomości, jej wykorzystania czy rozporządzania nią). Celem zidentyfikowania tych ryzyk zapoznajemy się ze wszelkimi dostępnymi dokumentami i informacjami związanymi z daną nieruchomością. Koordynujemy też pracę innych doradców naszych klientów (doradców podatkowych, planistów, architektów, rzeczoznawców, kosztorysantów), aby pomóc stworzyć możliwie najbardziej pełny obraz korzyści i zagrożeń związanych z inwestycją w daną nieruchomość.

NABYWANIE LUB ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Zbywanie i nabywanie praw do nieruchomości to często skomplikowane transakcje obejmujące złożone i wieloaspektowe czynności prawne. Przy dokonywaniu tych transakcji często niewystarczające jest bowiem samo przeniesienie prawa własności czy innego prawa do nieruchomości, ale konieczne jest również zaadresowanie w odpowiedni sposób ryzyk zidentyfikowanych w trakcie analizy stanu prawnego nieruchomości. W szczególności po zidentyfikowaniu praw przysługujących do danej nieruchomości innym osobom (np. wynikających z hipoteki, służebności, czy umów dotyczących nieruchomości) konieczne jest zaimplementowanie w umowie rozwiązań mających doprowadzić do wygaśnięcia tych praw. Niejednokrotnie osiągnięcie celu związanego z inwestycją w daną nieruchomość wymaga przeprowadzenia postępowań administracyjnych lub sądowych, od których wyniku zależy możliwość rozporządzenia nieruchomością, czy jej zagospodarowania w sposób oczekiwany przez inwestora. Obrót nieruchomościami powiązany też jest często z koniecznością uzyskania zewnętrznego finansowania. Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie transakcji związanych ze zbywaniem lub nabywaniem nieruchomości oraz ustanawianiem czy wygaśnięciem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości. Pomagamy klientom w zrozumieniu prawnego kontekstu ich transakcji, ocenie ryzyka, przygotowaniu dokumentacji oraz prowadzeniu negocjacji.

UMOWY NAJMU/DZIERŻAWY

Zawieranie umów najmu czy dzierżawy nieruchomości jest nieodłącznym elementem życia gospodarczego. Zawieranie takich umów stanowi istotne narzędzie zarządzania działalnością gospodarczą, pozwalając na elastyczność, minimalizację ryzyka inwestycyjnego i zabezpieczenie interesów biznesowych. Ich rola w strategii przedsiębiorstwa przekracza kwestie czysto operacyjne, wpływając na wizerunek, relacje z klientami i zdolność dostosowania się do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne związane z negocjowaniem, zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów najmu lub umów dzierżawy. Zdajemy sobie sprawę z kluczowego znaczenia takiego określenia praw i obowiązków wynajmującego i najemcy, który z jednej strony będzie eliminował potencjalne konflikty i zapewni pewność prawną dla obu stron umowy, zaś z drugiej strony w maksymalnym stopniu umożliwi naszym klientom dostosowywanie się do zmieniającej się rzeczywistości.

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI

Zagospodarowanie nieruchomości obejmuje procesy, których celem jest przekształcenie danej  nieruchomości celem doprowadzenia do jej wykorzystywania w określony sposób. Obejmują one różnorodne aspekty, od planowania urbanistycznego i prac projektowych przez  uzyskiwanie stosownych pozwoleń administracyjnych aż po wykonywanie prac budowlanych. Konieczne jest tu uwzględnienie wymogów ochrony środowiska, zapewnienie zrównoważonego rozwoju danego terenu oraz potrzeb biznesowych klienta. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną w tych procesach. Uwzględniamy przy tym złożone regulacje prawne. W swojej działalności pomagamy we wszczynaniu postępowań administracyjnych, jak również w ich prowadzeniu we wszystkich instancjach, włączając postępowania sądowoadministracyjne (przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym). Posiadamy wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu umów na prace projektowe i umów o roboty budowlanych, jak również w negocjowaniu zapisów tych umów w imieniu naszych klientów. Kładziemy przy tym nacisk na przejrzystość postanowień umownych i precyzję w ich formułowaniu.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zarządzanie nieruchomością zabudowaną obiektem komercyjnym – takim jak centrum handlowe, biurowiec, hotel, obiekt przemysłowy – to przedsięwzięcie obejmujące szeroki zakres działań związanych z komercjalizacją i utrzymywaniem takiego obiektu oraz zawieraniem i wykonywaniem umów na korzystanie z niego. W praktyce dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość tworzy wiele wyzwań o charakterze prawnym. W naszej praktyce zajmujemy się doradztwem zarówno dla podmiotów prowadzących takie obiekty komercyjne, jak i korzystających z przestrzeni w takich obiektach.

SPORY

Obrót nieruchomościami, ich zagospodarowywanie oraz korzystanie są źródłem wielu konfliktów, z których co najmniej część znajduje swój finał w sądzie. Wśród spraw w których reprezentujemy interesy naszych klientów można wymienić spory o prawo własności (w tym o zasiedzenie, czy wydanie nieruchomości), o naruszenie posiadania, o ustanowienie służebności przesyłu, o ustanowienie służebności drogi koniecznej, o zapłatę za wykonane prace budowlane, o odszkodowanie za szkody wyrządzone na nieruchomości. Jest to tylko wyliczenie przykładowe, gdyż spektrum spraw dotyczących nieruchomości jest bardzo szerokie.