ŁAD KORPORACYJNY

Sukces działalności gospodarczej wymaga między innymi odpowiedniego ukształtowania zasad funkcjonowania organizacji prowadzącej tę działalność. Uczestnicząc w tworzeniu tych zasad dbamy o to, aby pozwoliły one na skuteczne prowadzenie działalności, unikanie konfliktów wewnątrz danej organizacji oraz umożliwiły przedsiębiorcom adaptowanie się do zmieniających się warunków i celów. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i pomagamy im tworzyć i reorganizować podmioty, w ramach których prowadzą działalność, aby przyczynić się do osiągnięcia tych celów. Nasze doświadczenie w tym zakresie obejmuje:

ZAKŁADANIE NOWYCH PODMIOTÓW

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne oraz wsparcie w procesie zakładania nowych podmiotów. Pomagamy w wyborze odpowiedniej formy prawnej i kształtowaniu zasad ładu korporacyjnego celem określenia kto i jak podejmuje decyzje w ramach danej organizacji; jak dystrybuowane są zyski z prowadzenia działalności; kto reprezentuje daną organizację na zewnątrz. Kształtowanie zasad ładu korporacyjnego wiąże się niekiedy również z zawieraniem przez wspólników umów określających zasady wykonywania przez nich swoich uprawnień korporacyjnych – posiadamy doświadczenie w określaniu warunków tych umów oraz w negocjowaniu treści dokumentów związanych z ich zawarciem.

PRZEJĘCIE, ŁĄCZENIE, PODZIAŁ LUB PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK

Zapewniamy naszym klientom wsparcie prawne i profesjonalne doradztwo na każdym etapie procesu prowadzącego do przekształcenia, podziału, połączenia lub przejęcia spółek i innych podmiotów (np. stowarzyszeń, fundacji). Pomagamy naszym klientom dokonać wyboru optymalnego scenariusza oraz zrozumieć ewentualne ryzyka związane z jego wdrożeniem. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne na etapie negocjacji warunków transakcji oraz przygotowujemy niezbędną dokumentację na każdym etapie tych procesów. Koordynujemy również działania innych doradców uczestniczących w tych procesach.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW KORPORACYJNYCH

Udzielamy pełne wsparcie w procesie tworzenia i utrzymania niezbędnej dokumentacji korporacyjnej, zapewniając jej zgodność z aktualnymi przepisami. Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów, pomagając im tworzyć i aktualizować akty wewnętrzne wspomagające skuteczne zarządzanie jak i efektywne prowadzenie działalności. Zapewniamy też kompleksowe zastępstwo w postępowaniach przed sądami rejestrowymi.