Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest  Pieńkowski i Stażewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.P. w Gdańsku (KRS 0000351885), dane kontaktowe: kancelaria@kancelariaps.pl.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”), tzn. dane będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora.

Odbiorcami danych (przez co rozumie się podmioty, którym dane mogą być ujawniane) mogą być podmioty następujących kategorii: pracownicy lub współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące usługi dla administratora, w tym usługi IT (hostingowe), wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług prawnych lub w celu przeprowadzania procesu rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej niż do czasu wniesienia przez osobę uprawnioną sprzeciwu co do przetwarzania jej danych, skutkującego koniecznością zaprzestania przetwarzania. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.